VERHUUR VOOR WAARDEN

.HOUTEN SPELLEN VERHUUR

Klik HIER om terug te gaan naar Bestellen.

 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid van verhuurvoorwaarden

Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de verhuurpartner van houtenspellenverhuur.nl, hierna verder te noemen “ De Verhuurder”, aangegane overeenkomsten en op alle overeenkomsten waarbij de verhuurpartner partij is, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden van wederpartijen (huurders), zijn niet van toepassing op de hiervoor genoemde overeenkomsten ook al is daarnaar door de desbetreffende wederpartij uitdrukkelijk verwezen.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand nadat De Verhuurder een opdracht of een bestelling schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk schriftelijk heeft bevestigd. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst aanvullende afspraken gemaakt worden door partijen, zijn deze pas van toepassing na schriftelijke bevestiging door De Verhuurder.

 

Artikel 3 – Einde van overeenkomsten
Een overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn. De Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen in geval de huurder tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, ingeval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de huurder, dan wel indien de huurder een consument is, ingeval van ondercuratelestelling van de huurder of indien ten aanzien van de huurder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard. De beëindiging van de huurovereenkomst door De Verhuurder laat onverlet het recht van De Verhuurder op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

 

Artikel 4 – Reserveren en annuleren

Het is mogelijk om de voor verhuur bestemde zaken bij De Verhuurder te reserveren. Aan de reservering zijn kosten verbonden zoals hierna omschreven. De te huren producten zijn omschreven op de website van www.houtenspellenverhuur.nl - In geval van annulering van de gehuurde producten worden de huurkosten wel in rekening gebracht door De Verhuurder. Bij een annulering van 4 dagen voor de gehuurde datum wordt het hele bedrag in rekening gebracht. -

binnen 3 dag voor de activiteit kost u 100% van de huurprijs.
tot en met 21 dagen van de activiteit 50% van de huurprijs
meer dan 21 dagen van de activiteit 25% van de huurprijs

U heeft tot het einde van het jaar de mogelijkheid om de spellen
opnieuw te huren, u betaalt dan de andere restant van het bedrag.

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.


 

Artikel 5 – Waarborgsom
Naast het totaalbedrag van uw gehuurde artikelen dient u € 50,00 euro borg te betalen of anders aan gegeven.  Deze borg ontvangt u weer retour bij het terugbezorgen mits u op de afgesproken datum en tijd het artikel volgens de voorschriften (compleet, schoon, juist gevouwen en zonder schade) retour brengt. zie Artikel 9

 

Artikel 6 – Huurtermijnen
Alle zaken worden voor tenminste 1 dag gehuurd, ook ingeval de huurder de zaak binnen 1 dag (24 uur) retourneert. Een dag vangt aan om 11.00 uur en loopt dan 24 uur door, tot de volgende dag tussen 11.00 en 14:00 uur. Zaken die na 14.00 uur geretourneerd worden, worden als te laat geretourneerd beschouwd. In dat geval verbeurt de huurder de boete zoals omschreven in artikel 11 van deze voorwaarden.

 

Artikel 7 – Risico voor de huurder en verplichtingen van de huurder
De zaken komen volledig voor risico van de huurder vanaf het moment dat de huurder de zaken in ontvangst heeft genomen. De huurder is verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids - en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen. Daarnaast geldt voor de verschillende zaken een afzonderlijke gebruiksaanwijzing (o.a. partytenten en springkussens). De huurder is verplicht deze gebruiksaanwijzing te volgen en deze gebruiksaanwijzingen maken integraal deel uit van deze voorwaarden. De gebruiksaanwijzingen zijn te vinden in bijlage III behorend bij deze voorwaarden Indien nodig dient de huurder zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen, vergunningen en ontheffingen voor het gebruik van de gehuurde zaken. Eventuele schade voortvloeiend uit het ontbreken van toestemmingen, vergunningen en ontheffingen komt volledig voor rekening van huurder. Onderverhuur en beschikbaarstelling door huurder aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van De Verhuurder. De huurder dient zich bij het afhalen van de gehuurde zaken te kunnen legitimeren met een van de genoemde legitimatiebewijzen Paspoort/rijbewijs/identiteitskaart), waarvan de geldigheid niet is verstreken.

 

Artikel 8 – Halen en brengen en op- en afbouwen van het gehuurde
De Verhuurder kan tegen vergoeding van transport kosten ook de gehuurde producten op locatie bezorgen. Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht de Verhuurder in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Verhuurder kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het gebruik maken door Verhuurder van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet jegens Verhuurder beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door Verhuurder is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te bereiken. Vrij van trappen, verdiepingen etc ook dient het terrein te berijden te zijn, Ook door zware auto's. Voorzieningen die voor één en ander nodig zijn door Huurder getroffen komen geheel voor zijn rekening. Schade aan het terrein en/of gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van Huurder.

 

Artikel 9 – Schade/verlies
Schade aan gehuurde zaken dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de schade, aan De Verhuurder te worden gemeld. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde zaken van welke aard dan ook, waarbij de kosten, waaronder de kosten van reparatie, voor rekening komen van de huurder. Bij een geschatte schade van meer dan € 500,- verklaart de huurder zich er op voorhand mee akkoord dat er op zijn kosten een expertise wordt uitgevoerd door een door De Verhuurder aan te wijzen expertisebureau. Bij een geschatte schade beneden € 500,- zal de expertise door De Verhuurder zelf uitgevoerd worden. Alle kosten in verband met de expertise ten behoeve van het vaststellen van de schade komen rechtstreeks voor rekening van de huurder. In geval van diefstal en/of verlies dient huurder zowel de overeengekomen huurprijs als de nieuwwaarde van het gehuurde te voldoen. Schade aan derden al dan niet veroorzaakt door de gehuurde zaken komen volledig voor rekening van de huurder. Het is verstandig dat door huurder een evenementen verzekering wordt afgesloten.

 

Artikel 10– Controle van het gehuurde
Om problemen te voorkomen moet de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst heeft genomen, dit controleren en indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder dit onverwijld te melden bij De Verhuurder.

 

Artikel 11 – Risico laden/lossen
De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde zaken, dus ook tijdens transport dat door hem zelf wordt verricht. De huurder is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Het is mogelijk het gehuurde door De Verhuurder te laten bezorgen en plaatsen. Indien gewenst dient hierover afzonderlijk een afspraak te worden gemaakt. Aan de bezorging en plaatsing door De Verhuurder zijn kosten verbonden.

 

Artikel 12 – Teruggave
De gehuurde zaken dienen tussen 11.00 en 14:00 uur geretourneerd te worden bij De Verhuurder tenzij anders is overeengekomen. Huurder neemt hierbij in acht de openingstijden van De Verhuurder. Indien gehuurde zaken geretourneerd worden nadat de overeengekomen huurtermijn is verstreken, is de huurder direct van rechtswege in verzuim, en verbeurt de huurder een direct opeisbare boete van twee keer de huurprijs. Daarnaast behoudt De Verhuurder het recht om alle schade die zij leidt als gevolg van het te laat retourneren van de gehuurde zaak/zaken, te verhalen op de huurder. De gehuurde zaken dienen geretourneerd te worden in de staat waarin ze zich bevonden bij het in ontvangst nemen door de huurder. Indien na teruggave blijkt dat zaken beschadigd zijn dan wel niet goed schoongemaakt zijn, dan komen de schade die De Verhuurder hierdoor lijdt en de kosten die De Verhuurder hierdoor moet maken, voor rekening van de huurder.

 

Artikel 13 – Betaling
Betaling van de overeengekomen huurprijs vindt plaats bij het afhalen van de zaken of bij bezorging/plaatsing van de gehuurde zaken. Alle betalingen dienen contant plaats te vinden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval tussen De Verhuurder en de huurder is overeengekomen dat betaling zal geschieden door voldoening van de door De Verhuurder toegezonden facturen, zal de huurder de facturen binnen veertien dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan de huurder van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert. Indien de huurder van rechtswege in verzuim verkeert heeft De Verhuurder recht op vergoeding van de wettelijke rente en tevens op alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van De Verhuurder op de overeengekomen huurprijs.

 

Artikel 14 - Ingehuurde items
Indien Houten spellen vehuur verzocht wordt tot het inhuren van items welke niet binnen het assortiment van Houten spellen vehuur aanwezig zijn. berekenen wij een meerprijs van 35% op de gehuurde items, exclusief eventuele bedienings of begeleidingskosten. Aansprakelijkheid van de door Houten spellen vehuur ingehuurde items zijn voor rekening van opdrachtgever.

 Houten spellen vehuur is niet verantwoordelijk voor eventuele wijziging
van het ingehuurde product, indien gewenst product niet geleverd kan worden door verhuurder zal Houten spellen vehuur in overleg treden met opdrachtgever over eventuele wijziging of annulering.

Indien de opdrachtgever het door Houten spellen vehuur ingehuurde item annuleert geld Artikel 4.


 

Artikel 15 - Buma/Stemra/Sena-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door Huurder ten gehore brengen van muziek,
hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers,
waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door houten spellenverhuur beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor
rekening van Huurder die voorts houten spellenverhuur vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

Artikel 16 – Geschillen
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit een met De Verhuurder gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van De Verhuurder onder toepassing van Nederlands recht. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurder aan zijn algemene zetel dan wel de woonplaats te dagvaarden

Bestellen?

Kklik HIER om terug te gaan naar naar bestellen

.